Axial fan airfoil high efficiency

China

plant_suzhou Multi-Wing (Suzhou) Co., Ltd. 
No.29 Huahong Street, Su Hong Dong Lu, SIP. 
Jiangsu 
People´s Republic of China

Tel: +86 512 6282 8098
Fax: +86 512 6282 8078
info@multi-wing.com.cn
www.multi-wing.com.cn
Multi-Wing International a/s - Staktoften 16 - DK-2950 Vedbaek - Denmark